Home Tổ chuyên môn Văn Hoạt động Đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

A. PHẦN MỞ ĐẦU

Thực tế đã minh chứng, một nền giáo dục kém sẽ không thể đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao. Và hẳn nhiên, nếu thiếu nhân lực tốt, thì Việt Nam sẽ tụt hậu, không thể phát triển được trong một thế giới đầy sôi động, đang biến đổi từng ngày. Vì vậy, quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là sứ mệnh thiêng liêng, đồng thời cũng vô cùng nặng nề để Việt Nam bước vào hàng ngũ các nước phát triển.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo. Trong bức thư cuối cùng gửi ngành GD&ĐT, ngày 15/10/1968, Người nêu rõ: "Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Ðảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới".

Quán triệt quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về GD&ĐT, trong các văn kiện Đại hội Đảng trước đây, đặc biệt Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực” tiếp tục được khẳng định là quốc sách hàng đầu. Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đang cần một quyết sách toàn diện, căn bản, xứng tầm với lĩnh vực quan trọng hàng đầu này. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội XII tiếp tục xác định giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực là một kế sách, quốc sách hàng đầu, tiêu điểm cho sự phát triển, mang tính đột phá, khai mở con đường phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong thế kỷ XXI, khẳng định triết lý nhân sinh mới của nền giáo dục nước nhà “dạy người, dạy chữ, dạy nghề”.

Hơn ai hết là những người làm việc trong môi trường giáo dục, trực tiếp góp phần đưa sự nghiệp giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực đi vào thực tế cuộc sống; thực hiện sứ mệnh “trồng người”, vì vậy, trong bài viết này ,tôi sẽ giới thiệu đến các đồng chí Chuyên đề: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

B. PHẦN NỘI DUNG

I. THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO; PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

Trong các văn kiện trình tại Đại hội, Đảng ta nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt và sự cần thiết phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo.

Đánh giá thành quả của giáo dục, đào tạo, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định: Quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng. Hệ thống giáo dục và đào tạo các cấp từ cơ sở đến đại học, dạy nghề được tổ chức lại một bước. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục và đào tạo có tiến bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém mà Nghị quyết cũng đã chỉ rõ: Giáo dục đào tạo chưa thực sự trở thành quốc sách hàng đầu. Chất lượng, hiệu quả GD&ĐT còn thấp.Hệ thống GD&ĐT thiếu liên thông, thiếu gắn kết. PPGD, việc tổ chức thi, kiểm tra, đội ngũ nhà giáo và CBQL GD còn nhiều hạn chế. Chính sách, cơ chế tài chính, CSVC còn bất cập.

Những hạn chế nêu trên để thấy rằng"Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực"vừa là yêu cầu bức thiết, vừa là giải pháp giúp đất nước ta vượt qua khó khăn, thách thức của thời cuộc, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và phát triển bền vững.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO; PHÁT TRIỂN,

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

Nghị quyết Đại hội XII xác định: "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực" là một trong 13 định hướng phát triển lớn để hiện thực hoá mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Vậy vấn đề đổi mới giáo dục, đào tạo; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được nêu trong Báo cáo chính trị tại Đại hội kỳ này là gì và vì sao phải tiếp tục đổi mới?Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra như thế nào? Các giải pháp cụ thể ra sao? Đó là 3 nội dung chúng ta cần phải làm rõ.

Theo quan điểm Nghị quyết Đại hội XII, đổi mới cần bắt đầu từ đổi mới quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở GD&ĐT và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học...

1. Về phương hướng

Đảng ta khẳng định:“Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn”.

Điểm mới trong nội dung quan điểm có ý nghĩa định hướng là lấy phát triển, hoàn thiện con người làm mục tiêu, động lực; xây dựng một nền giáo dục hiện đại, thực học, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước. Gắn phát triển giáo dục, đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học công nghệ, yêu cầu phát triển nguồn lực và thị trường lao động.

Đây là lần đầu tiên Đảng ta nêu quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực. Bởi lẽ phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là đột phá chiến lược, yếu tố quyết định  đẩy mạnh phát triển KH và CN, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, đảm bảo cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

2. Về mục tiêu

Nghị quyết xác định mục tiêu:Giáo dục, đào tạo phải tạo được chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục VN đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”. Mục tiêu này nhằm hướng đến xây dựng một nền giáo dục hiện đại, nhân văn đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế.

3. Về nhiệm vụ, giải pháp

Để đạt được phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, Nghị quyết đã đưa ra 6 nhóm giải pháp để chỉ đạo thực hiện.

Thứ nhất:Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển năng lực và phẩm chất của ngườihọc.Theo đó tập trung: đổi mới chương trình, SGK; đổi mới phương pháp, mục tiêu dạy và học, chú trọng giáo dục phát huy tư duy sáng tạo, phẩm chất năng lực; đổi mới thi cử, kiểm tra, bảo đảm chất lượng đầu ra. Từ quan điểm dạy học truyền thống: Dạy chữ - dạy nghề - dạy người sang Dạy người - Dạy chữ - Dạy nghề, trong đó đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả.

Đây là bước thay đổi căn bản về tư duy giáo dục. Đặc biệt, những năm gần đây, giáo dục có những chuyển biến rõ nét như: Mô hình trường học VNEN; Phương pháp Bàn tay năn bột, Phương pháp dạy học Mĩ thuật Đan mạch…Tất cả đã chứng tỏ nền giáo dục của chúng ta đang vận động. Tất nhiên, chúng ta không phủ nhận trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều điều bất cập phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhưng những tồn tại, hạn chế cũng chính là động lực cho sự thay đổi và phát triển trong tương lai!

Thứ hai: Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Hệ thống giáo dục theo Luật Giáo dục nghề nghiệp đưa ra nhiều hình thức thu hút học nghề đối với những người tốt nghiệp THCS như: đổi mới thời gian đào tạo trung cấp, chỉ còn từ 1 - 2 năm và không phải học văn hóa THPT. Như vậy giáo dục Việt Nam không còn nặng về lý thuyết mà được mở rộng theo hướng ứng dụng, thực hành, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người học; giáo dục gắn với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động.

Thứ ba: Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng.

Đây là sự tiếp tục khẳng định quan điểm của Nghị quyết TW8, khóa XI. Đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ tư duy, quan điểm đến mục tiêu, hệ thống, chương trình giáo dục, chính sách, cơ chế và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Đổi mới ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo, cả ở TW và địa phương, ở cả mối quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội.

Thứ tư: Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo.

Thực hiện giải pháp này gắn với việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Thứ năm: Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Để thực hiện giải pháp này thì ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo tối thiểu ở mức 20% tổng chi ngân sách. Đồng thời, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí. Hình thành các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài. Tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Thứ sáu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý.

Theo đó, khuyến khích thành lập viện, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghiên cứu sáp nhập một số tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ với các trường đại học công lập.

Như vậy, từ những giải pháp nêu trên chúng ta thấy cái căn bản, cốt lõi đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là cần nắm vững vấn đề trọng điểm là phải đổi mới chương trình, nội dung giáo dục theo hướng tinh giảm, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề. Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hoà đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề.; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hoá, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới phương pháp theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.

Đối với vấn đề phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Đại hội XII của Đảng xác định: “Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, cho từng ngành, từng lĩnh vực, với những giải pháp đồng bộ”. Đây là một cách tiếp cận mới về nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo. Trong Văn kiện Đại hội XII, lần đầu tiên Đảng ta nêu ra quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo phải gắn với phát triển nguồn nhân lực. Nội dung quan điểm này được thể hiện xuyên suốt và được xác định là 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong giai đoạn 2016 - 2020.

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo; phát triển nguồn nhân lực ở nước ta được nêu trong văn kiện Đại hội XII, về thực chất, là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực này, hiệu ứng của nó sẽ làm biến đổi tích cực nhiều mặt của đời sống xã hội Việt Nam, là sự vun trồng “nguyên khí quốc gia”, làm cho nền học vấn nước nhà hưng thịnh, đất nước phát triển bền vững.

III.  LIÊN HỆ THỰC TIỄN

1. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác giáo dục, đào tạo, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định mục tiêu:

"Thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Quan tâm chất lượng giáo dục mũi nhọn, bảo đảm chất lượng giáo dục đại trà. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút nguồn lực đầu tư mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Đến năm 2020, có 40 - 45% trường mầm non, 90% trường tiểu học, 70 - 75% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường đại học Quảng Bình, Trường cao đẳng nghề và các trường trung cấp chuyên nghiệp” vớinhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, dạy nghề và phát triển nguồn nhân lực”.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Quảng Bình xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng và phát triển quê hương. Theo đó, thời gian qua, Tỉnh đã ban hành Chương trình hành động về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

2. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh bao gồm các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh,có chức năng lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đánh giá vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên của các TCCSĐ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Báo cáo chính trị lần thứ XII tại Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII đã khẳng định:“Việc tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả nhất định. Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được bố trí, sắp xếp hợp lý. Chất lượng giáo dục và đào tạo có bước tiến bộ, kỷ cương, nền nếp dạy và học được đảm bảo; đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề chuyển biến tích cực cả về quy mô và loại hình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học và thị trường lao động”. Đồng thời, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 -2020 tiếp tục xác định nhiệm vụ giải pháp đối với giáo dục, đào tạo là: “Lãnh đạo tham mưu cho tỉnh thực hiện đạt chỉ tiêu các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo… góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh nhà”.

3. Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp có nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu các bộ môn văn hóa ở cấp THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Luôn xác định được trách nhiệm của mình trong việc đào tạo nên những thế hệ học sinh ưu tú cho tỉnh nhà, Trường đã luôn chú trọng công tác dạy học và đạt nhiều kết quả quan trọng. Thời gian qua, toàn trường có 564 học sinh đạt danh hiệu HSG Quốc gia. Đứng đầu trong bảng vàng thành tích là em Nguyễn Thế Quỳnh - đạt HCV Olympic Vật lý quốc tế. Hàng năm, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, trên 95% học sinh vào các trường Đại học. Bên cạnh việc dạy chữ, nhà trường còn chú trọng đến việc giáo dục kỹ năng và phát triển toàn diện cho học sinh và đã thực sự trở thành địa chỉ đáng tin cậy của các bậc cha mẹ và học sinh trong toàn tỉnh.

Để thực hiện tốt nhất thiên chức của mình, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cán bộ, đảng viên, giáo viên trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã và sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị để không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức để xứng đáng là những người thầy, người cô mẫu mực.

Thứ hai, Hưởng ứng và tích cực tham gia phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” để nâng cao năng lực dạy học, truyền thụ kiến thức cho học sinh.

Thứ ba, mỗi cán bộ, giáo viên phải là những tấm gương tự học, sáng tạo, không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, cùng xây dựng nhà trường thành môi trường giáo dục kiểu mẫu không chỉ dạy chữ mà trước hết là dạy người.

C. PHẦN KẾT LUẬN

Ngày nay, cả nhân loại đang bước vào thế kỷ của trí tuệ, của nền kinh tế tri thức, vấn đề con người đã được đặt ra ở tầm cao mới, coi con người là vốn quý nhất, coi sự phát triển nguồn nhân lực con người là cuộc cách mạng trong bối cảnh thế giới đang biến động mạnh mẽ. Muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới thì lẽ dĩ nhiên phải quan tâm, chăm lo, chú trọng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo như là một sự kết hợp biện chứng không thể tách rời mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định.

Để góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập thể sư phạm Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã luôn nỗ lực, cố gắng và chắc chắn sẽ tiếp tục là cái nôi đào tạo nên những thế hệ học trò ưu tú, là niềm tin của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà để luôn xứng đáng với lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến về thăm trường ngày 20/4/2002: Chúc Trường PTTH Chuyên Quảng Bình ra sức phấn đấu, các cô giáo, thầy giáo dạy giỏi, các em học sinh gái, trai học giỏi, trở thành một trường chuyên gương mẫu, đào tạo nhân tài cho tỉnh nhà và cho đất nước.

Đảng viên: Lê Thị Thúy Hiền - Chi bộ II - Đảng bộ Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm